นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่แก้ไข: 25 มีนาคม 2022

นโยบายพื้นฐาน

Adventure, Inc. (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายพื้นฐานต่อไปนี้ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นที่ควบคุม การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสม


 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทเข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และจะพยายามจัดการทุกวิถีทางตามสมควร และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดตั้งระบบการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทต้องดูแลให้กรรมการและพนักงานเข้าใจรายละเอียดและความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างระบบการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • การปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและรับรองการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 • ตอบกลับข้อสงสัยและข้อร้องเรียน
 • บริษัทจะตอบสนองต่อคำร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ระงับการใช้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที การใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ GDPR (กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค) และความคิดเห็นและคำขออื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จุดติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลมีรายละเอียดอยู่ในข้อ "11) การติดต่อเพื่อขอนโยบายความเป็นส่วนตัว" ด้านล่างนี้
 • ※GDPR คือ "กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป" ที่มุ่งปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูล) ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวมถึงสหภาพยุโรป (EU)

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตาม "นโยบายพื้นฐาน" บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะจัดการข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสม

 • 1) การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทจะรับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยวิธีการดังต่อไปนี้
  • a) ข้อมูลที่ผู้ใช้ skyticket ให้โดยตรงผ่านการลงทะเบียนผู้ใช้ การป้อนข้อมูลการสมัคร การสอบถามทางโทรศัพท์หรืออีเมล และวิธีการที่คล้ายกัน
  • ข้อมูลที่จะได้รับ ได้แก่ ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ชื่อตัวแทนการโอนเงิน (สำหรับการชำระเงินผ่านธนาคารหรือทางไปรษณีย์) ข้อมูลบัญชีสำหรับการคืนเงิน (การคืนเงินการยกเลิก) ข้อมูล ของผู้โดยสารที่ร่วมเดินทาง (ชื่อ เพศ วันเกิด ข้อมูลหนังสือเดินทาง) ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ ข้อมูลที่พักในพื้นที่ปลายทาง ที่อยู่และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ประกันสำหรับตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (กรมธรรม์ประกันการเดินทางระหว่างการเดินทาง) ของใช้ส่วนตัวเมื่อ การขึ้นเรือเฟอร์รี่, ขนาดของยานพาหนะ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) เมื่อเดินทางรวมถึงการขึ้นรถ), การชำระเงินสำเร็จหรือล้มเหลว, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานชำระเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือก, ข้อมูลที่ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องการ สำหรับการขอคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกและรายละเอียดการสอบถาม
   • ※ข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่ป้อนโดยผู้ใช้บน skyticketจะถูกส่งตรงไปยังบริษัทบัตรเครดิตและบริษัทตรวจจับการฉ้อโกงโดยไม่ต้องผ่าน skyticket และบริษัทจะไม่ได้รับ ตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูลดังกล่าว
  • b) การรับข้อมูลข้างต้นของผู้ใช้จากบุคคลที่สามตามความยินยอมของผู้ใช้
  • c) บันทึกและดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ skyticket
  • บริษัทรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลระบุตัวบุคคล) เช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP ตัวระบุโฆษณา (AAID/IDFA) ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลตำแหน่งและประวัติกิจกรรม เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
  • d) การรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สามที่ใช้เครื่องมือโฆษณาซึ่งถูกคลิกก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าถึง skyticket
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา บริษัทจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คลิกก่อนเข้าชม skyticket จากเครื่องมือที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (วันที่คลิกและไซต์ที่โฆษณา) และเฉพาะเมื่อผู้ใช้ยอมรับความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบาย บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจะใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยจับคู่กับรายละเอียดการจองและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจะถูกกำจัดในเวลาที่ถือว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปภายใต้การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
 • 2) วัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ดู "7) การใช้คุกกี้" สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง) บริษัทตั้งใจที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลและจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบโดยตรงโดยผู้ใช้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่าน skyticket หรือวิธีการอื่นๆ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อน
  • a) สำหรับการลงทะเบียนสมาชิก skyticket โปรแกรมคะแนนสะสม และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอื่นๆ ของ skyticket
  • b) สำหรับขั้นตอนต่างๆ เช่น การจัดเตรียม การยกเลิก และการคืนเงินสำหรับบริการการเดินทาง (เที่ยวบิน โรงแรม รถเช่า รถบัส เรือข้ามฟาก และทัวร์) ที่สมัครผ่านเว็บไซต์ skyticket
  • c) สำหรับช่วงเวลาฉุกเฉินให้ติดต่อผู้ใช้ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทาง การเจ็บป่วย และ/หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ในระหว่างการเดินทาง
  • d) สำหรับขั้นตอนการจองและยกเลิกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร/สั่งกลับบ้าน) ที่จองผ่าน skyticket
  • e) สำหรับการดำเนินการบริการการเดินทางเสริม (กรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ) ที่สมัครผ่าน skyticket
  • f) สำหรับการจัดหาบริการระดับพรีเมียมของ skyticket
  • g) สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ใช้
  • h) เพื่อการสื่อสารที่จำเป็นกับผู้ใช้บริการแต่ละบริการดังกล่าว
  • i) สำหรับการแจกจ่ายอีเมล จดหมายข่าว และข้อเสนอการโฆษณาและส่งเสริมการขายอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้บน skyticket
  • j) สำหรับการวิเคราะห์ประวัติการเรียกดูของผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน และอื่นๆ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของโฆษณา การตลาดและการปรับปรุงบริการ
  • k) สำหรับการตอบกลับความคิดเห็น การปรึกษา ข้อร้องเรียน และการสื่อสารอื่นๆ จากผู้ใช้
  • l) สำหรับการใช้ประโยชน์จากโครงการเงินอุดหนุนของรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น
  • m) เพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อความผิดปกติและข้อผิดพลาดของระบบ
  • n) สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเฝ้าติดตาม การป้องกัน การวิเคราะห์และมาตรการตอบโต้การฉ้อโกงและอื่นๆ
  • o) สำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามที่กำหนดไว้ในข้อ "5) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม" ในที่นี้
 • 3) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
 • บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมในลักษณะที่ปลอดภัย
  • a) การกำหนดนโยบายพื้นฐาน
  • การกำหนดนโยบายพื้นฐานในข้อบังคับภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • b) ระเบียบวินัยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทได้กำหนดระเบียบภายในเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าว
  • c) การดำเนินการตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยในองค์กร
   • ⅰ) การพัฒนาโครงสร้างองค์กร
   • การกำหนดแผนกเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
   • ⅱ) การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   • การดำเนินการที่เหมาะสมจะดำเนินการตามกฎภายในของบริษัทสำหรับการปกป้องและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   • ⅲ) การรักษาวิธีการตรวจสอบสถานะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   • Menjalankan pemeriksaan berkala rutin dan audit dalaman.
   • ⅳ) การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการรั่วไหลและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
   • การพัฒนาคู่มือสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการจัดตั้งทีมตอบสนองเหตุการณ์ตามคู่มือนี้
   • ⅴ) การตรวจสอบสถานะการจัดการและทบทวนมาตรการควบคุมความปลอดภัย
   • มีการตรวจสอบสถานะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และมาตรการควบคุมความปลอดภัยจะได้รับการแก้ไขเมื่อเห็นว่าจำเป็น
  • d) มาตรการจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  • e) การจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ
   • ⅰ) การจัดการโซนที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   • พื้นที่ที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกควบคุมโดยบัตร IC (วงจรรวม)
   • ⅱ) การป้องกันการโจรกรรม
   • เอกสารที่เป็นกระดาษทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในตู้ที่มีล็อค
   • ⅲ) ป้องกันการรั่วไหลเมื่อถ่ายโอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   • รหัสผ่านถูกตั้งไว้สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
   • ⅳ) การลบข้อมูลส่วนบุคคลและการกำจัดอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกกำจัดในลักษณะที่ไม่สามารถกู้คืนได้
  • f) การจัดการความปลอดภัยทางเทคนิค
   • ⅰ) การควบคุมการเข้าถึงและการป้องกันการเข้าถึงภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • WAF (ไฟร์วอลล์แอปพลิเคชันเว็บ) ใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
   • ⅱ) การระบุและรับรองความถูกต้องของบุคคลที่เข้าถึง
   • การเข้าถึงถูกจำกัดให้เหลือน้อยที่สุดที่จำเป็นและควบคุมโดยการส่งข้อมูลประจำตัว (ID)
   • ⅲ) ป้องกันการรั่วไหลที่เกิดจากการใช้ระบบสารสนเทศ
   • การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
  • g) การระบุสภาพแวดล้อมภายนอก
  • มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6) ในที่นี้
 • 4) การเอาท์ซอร์สข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทอาจมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน บริษัทจะเข้าทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และต้องใช้การควบคุมดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดเหนือผู้รับมอบ/ผู้รับเหมาภายนอก
 • ※ผู้ให้บริการภายนอก: ตัวแทนขายตั๋ว ผู้ค้าส่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์ บริษัทขนส่ง ผู้ให้บริการเครื่องมือทางการตลาด และผู้ขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 5) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
 • บริษัทจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น ตามที่ให้ไว้ด้านล่าง
  • a) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจองบริการการเดินทาง
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • สำหรับการจัดเตรียมบริการการเดินทาง การออกตั๋ว การคืนเงินการยกเลิก และขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อประกันความรับผิดของบริษัทในกรณีทำสัญญาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และภาระผูกพันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • ที่อยู่อีเมล ชื่อ เพศ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดการจอง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอจอง
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • ผู้ให้บริการแต่ละรายสำหรับบริการด้านการเดินทาง (สายการบิน บริษัทรถบัส บริษัทเรือข้ามฟาก ที่พัก ผู้ประกอบการที่ดิน บริษัททัวร์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
   • บริษัทประกันภัยการเดินทาง
  • b) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำการจองบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร/สั่งกลับบ้าน)
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • ขั้นตอนการจองร้านอาหารและสั่งกลับบ้าน การยกเลิก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • วิเคราะห์การใช้งาน
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • ที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการจอง ประวัติการโทรเข้า รายละเอียดการโทร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ถือว่าจำเป็น
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • ร้านอาหารที่จองไว้สำหรับการจองแต่ละครั้ง
   • การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์และบริษัทให้บริการวิเคราะห์
  • c) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจองบริการเสริมการเดินทาง (เช่น ประกันการเดินทาง)
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • ขั้นตอนการจองบริการที่เกี่ยวข้อง
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • ที่อยู่อีเมล ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับ รายละเอียดการจอง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • บริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • d) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ skyticket Premium Service
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • การสมัครสมาชิกบริการสวัสดิการพนักงาน
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • ที่อยู่อีเมล ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการจอง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • ผู้ให้บริการสวัสดิการพนักงาน
  • e) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการชำระเงิน
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • การประมวลผลการชำระเงินและการป้องกันการใช้บัตรฉ้อฉล
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน ข้อมูลโรงแรม ที่อยู่อีเมล ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูล IP (ที่อยู่ IP ชื่อประเทศและเมือง) ข้อมูลอุปกรณ์ (รหัสอุปกรณ์ ภาษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • บริษัทประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการเครื่องมือตรวจสอบการฉ้อโกง
  • f) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรมเงินช่วยเหลือ
   • ⅰ) วัตถุประสงค์ของการจัดหา
   • ใบสมัครโครงการเงินอุดหนุน
   • ⅱ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้
   • รายละเอียดการสมัคร ชื่อ สถานที่พำนัก (จังหวัดและเมือง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ⅲ) แหล่งที่มาของบทบัญญัติ
   • หน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่น
  • บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามนอกเหนือไปจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในที่นี้
  • ○ เมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นล่วงหน้าแล้ว
  • ○ เมื่อกฎหมายกำหนด
  • ○ เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
  • ○ เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงด้านสาธารณสุขหรือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็ก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
  • ○ เมื่อมีความจำเป็นที่สถาบันระดับชาติหรือองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดไว้การได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นจะขัดขวางการดำเนินกิจการ เมื่อมีความเสี่ยง พยายาม
 • 6) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกในต่างประเทศ
  • a) เราอาจให้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้
   • ⅰ) เมื่อผู้ให้บริการท่องเที่ยวและบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสมัครเป็นบุคคลภายนอกในต่างประเทศและให้บริการแก่บุคคลที่สาม
   • ⅱ) เมื่อมอบความไว้วางใจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาให้กับบุคคลที่สามในต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
   • หากคุณสมัครบริการท่องเที่ยวต่างประเทศ บริการอาหารและเครื่องดื่มผ่าน skyticket เราอาจจัดการผ่านผู้ค้าส่งในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ในกรณีนั้น หลังจากสรุปข้อตกลงการรักษาความลับซึ่งรวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดูแลผู้รับเหมาตามความจำเป็นและเหมาะสม
  • b) เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกในต่างประเทศ เราจะ outsource ให้ยกเว้นต่างประเทศ (* 1) ซึ่งบุคคลภายนอกมีระบบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับในญี่ปุ่น แม้ว่าเราจะ จะได้รับความยินยอมจากคุณ
  • c) ข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในต่างประเทศ
   • ⅰ) หากมีบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดหาหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นเป็นผลจากการสอบสวนของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://www.ppc) .go.jp/) โปรดตรวจสอบตามที่อธิบายไว้ในข้อมูลส่วนบุคคล / กฎหมาย / kaiseihogohou / #gaikoku) สำหรับชื่อประเทศของผู้ให้บริการ / ผู้รับสินค้า โปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันการจองหรือหน้าของฉันของบริการการเดินทางหรือบริการอาหารและเครื่องดื่มที่คุณสมัคร หรือติดต่อ "11) คำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" โปรดติดต่อเรา โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้
   • ⅱ) อาจมอบให้กับประเทศที่ไม่อยู่ในผลการสำรวจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณต้องการตรวจสอบ โปรดติดต่อข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ใน "11) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล"
    • ※1) ประเทศที่อยู่ภายใต้ GDPR (กฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป) และสหราชอาณาจักร (กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นประเทศต่างประเทศที่มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองเดียวกับญี่ปุ่น)
    • ※ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย , สเปน, สวีเดน, ลักเซมเบิร์กสไตน์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร
 • 7) การใช้คุกกี้
 • เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้บริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่คุณ
 • คุกกี้คือข้อมูลที่จัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากเว็บไซต์ของเรา
 • เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นหลัก:
  • ○ บันทึกการค้นหาและการตั้งค่าที่ผ่านมาของคุณ เช่น มุมมองที่กำหนดเอง
  • ○ การตรวจสอบบัญชีอัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
  • ○ การทำความเข้าใจสถานะการใช้บริการของเราโดยลูกค้าและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการ
 • เราใช้ Google Analytics ที่จัดเตรียมโดย Google LLC เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานะการใช้งานบริการของเรา เพื่อมอบบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา
 • เมื่อคุณเข้าถึงบริการของเรา เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่และที่อยู่ IP ของหน้าที่คุณเยี่ยมชมไปยัง Google LLC นอกจากนี้ Google อาจตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลหรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้งานไซต์และให้บริการอื่นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้
 • วิธีที่ Google LLC รวบรวมและใช้ข้อมูลการเข้าถึงนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google, Inc. คุณยังสามารถปิดการใช้งาน Google Analytics จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณโดยติดตั้ง "โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics" ในเบราว์เซอร์ของคุณ
 • 8) การใช้สิทธิ์ GDPR
 • เมื่อลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและอยู่ภายใต้ GDPR ใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ GDPR อันดับแรก โปรดติดต่อข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ใน "11) การสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล"
 • หากคุณไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา คุณสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้
 • 9) เกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายนี้
 • เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนหน้าของเรา ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด
 • 10) คำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องการแจ้ง เปิดเผย แก้ไข เพิ่มหรือลบวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ถือครองไว้ ระงับหรือลบการใช้งาน หรือระงับการให้บริการแก่บุคคลภายนอก โปรดติดต่อที่จุดติดต่อเพื่อ สอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนั้น เราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นโดยไม่ชักช้าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและกฎภายในของเรา นอกจากนี้ หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เราจะอธิบายเหตุผล
 • 11) ติดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • สำหรับคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำขอให้เปิดเผย การใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ GDPR และความคิดเห็นและคำขออื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อผู้ติดต่อต่อไปนี้