นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอดเวนเจอร์ อิงค์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเก็บรวมรวมจากลูกค้าผ่านทางบริการนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของญี่ปุ่นว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้


การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทถือไว้ โดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบภายใน นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกราย


ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์การใช้งาน

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อจำเป็นด้วยวิธีการที่เหมาะสมเท่านั้น เมื่อบริษัทต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและขอข้อมูลจากลูกค้าโดยตรงทางจดหมายหรือทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนั้นอย่างชัดเจน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามขอบเขตความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง

วัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า

 • ・สำหรับขั้นตอนที่จำเป็นในการสำรอง/การจองเมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า
 • ・การติดต่อเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าสำหรับทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการสำรอง/การจอง
 • ・เพื่อยืนยันการรับสมัครในบริการจัดส่งทางอีเมลของเรา และเพื่อส่งอีเมลที่จำเป็นให้กับลูกค้า
 • ・เพื่อมอบและ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าใช้งาน และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ
 • ・เพื่อมอบข้อมูลที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทให้บริการ
 • ・เพื่อติดต่อกลับเรื่องการสมัครงานที่เปิดรับสมัคร/ตำแหน่งที่เปิดในบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการจากลูกค้า

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์เป็นสมาชิก ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 1. 1. ชื่อ
 2. 2. เพศ
 3. 3. วันเกิด
 4. 4.ที่อยู่อีเมล
 5. 5. หมายเลขโทรศัพท์
 6. 6.หมายเลขโทรสาร
 7. 7.หมายเลขหนังสือเดินทาง
 8. 8. ข้อมูลบัตรเครดิต (สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
 9. 9. ชื่อผู้โอนเงินและ/หรือผู้รับประโยชน์ (สำหรับการชำระเงิน/การคืนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร)
 10. 10. ชื่อผู้รับประโยชน์และรายละเอียดธนาคาร (สำหรับการคืนเงินการยกเลิก)
 11. 11. ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในเอกสารนี้สำหรับนักเดินทางที่เดินทางด้วยกัน (ชื่อ เพศ วันเกิด ข้อมูลหนังสือเดินทาง)
 12. 12. ที่อยู่ (เมื่อมีการซื้อประกันการเดินทาง)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

 • ・เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนแล้ว
 • ・เมื่อแบ่งปันกับผู้รับจ้างที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมจากบริษัทแล้วเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • ・เมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และการได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นเรื่องยาก
 • ・เมื่อเป็นต้องการตามกฎหมายโดยสถาบันแห่งชาติ หน่วยงานราชการท้องถิ่น หรือผู้รับจ้างของสถาบันแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น
 • ・เมื่อถือว่าถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ
 • ・เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของบริษัท

การแก้ไขและการปรับปรุง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภานิติบัญญัติหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม